مطالب مرتبط با : Richard Gadd

Wiki Movie
کیفیت : | |
کارگردان :
داستان به دنبال رابطه انحرافی ریچارد گاد نویسنده و مجری با استالکر زنش و تاثیری است که بر او می گذارد، زیرا در نهایت مجبور می شود با یک ضربه عمیق و تا[...]
Wiki Movie